Navigácia

Partners


Štvrtok 17. 6. 2021

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na EduPage

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Novinky

 • Vážení rodičia,

  od 13.6.2021 dochádza k zmene v autobusovej doprave pre deti prichádzajúce autobusovým spojom od Belkov. Autobus, ktorý vozí deti do školy a zo školy už nebude zachádzať na zastávku ku starej škole. Žiaci pri ceste do školy vystúpia z autobusu na autobusovej zastávke Staškov, železničná zastávka a taktiež pri odchode domov nastúpia na autobusovej zastávke Staškov, železničná zastávka.

  V Staškove 28.5.2021 Mgr. Mária Perďochová

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom k tomu, že príjazdová cesta k hlavnej bráne do školského areálu je verejná cesta a slúži pre príchod a odchod žiakov do školy a aj pre prechod vozidiel obyvateľov bytoviek, žiadame Vás, aby ste ju neblokovali zaparkovanými autami.

  Popri parkujúcich autách a obchádzajúcich sa vozidlách prechádzajú aj žiaci prichádzajúci pešo alebo na bicykli a môže sa stať, že dôjde ku kolízií.

  Prosíme Vás, aby ste využívali príjazdovú cestu vedúcu k vedľajšej bráne do areálu školy( popri rieke Kysuca), tam je priestor na zaparkovanie vozidiel, prípadne využívali parkovisko pri starej škole.

 • V mesiaci máj sa naša škola zapojila do medzinárodnej videosúťaže s názvom Konektivita pre všetkých, ktorej cieľom bolo dostať medzi žiakov základných a stredných škôl do povedomia problematiku zásahu človeka do životného prostredia zvierat. Súťaž prebiehala pod záštitou Slovenskej agentúry ŽP a Štátnej ochrany prírody. Zúčastnené krajiny – Slovenská republika, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko a Srbsko súťažili v troch vekových kategóriách od 6-26 rokov.

  Úlohou účastníkov súťaže bolo vytvoriť výstižné 2- minútové video v anglickom jazyku, v ktorom mali vyjadriť svoj názor na vplyv ľudských aktivít a životného štýlu človeka na zvieratá a ich okolie a zároveň upozorniť na možnosti pomoci týmto nežiadúcim vplyvom zabrániť.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.


  Od 17.5.2021 bude náš okres Čadca v ružovej farbe COVID AUTOMATU t. j. I. stupeň varovania.

  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

  1.stupeň ZŠ

  • Žiaci 1. stupňa ZŠ sa vzdelávajú prezenčne (v škole) podľa rozvrhu. Rozvrh hodín žiakov 1. stupňa je nezmenený. Začiatok vyučovania pre žiakov 1. stupňa je o 7,40 hod. Žiaci prichádzajú do školy obvyklým spôsobom.
  • Len v prípade, že žiak vymeškal vyučovanie viac ako 3 po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) , tak
 • Milé naše mamky, mamy, mamičky!

  Ku Dňu matiek Vám aspoň na diaľku prajeme veľa zdravia, lásky, radosti a neutíchajúci úsmev na perách, o ktorý sa môžete podeliť s Vašimi najbližšími.

  Je milá a nežná
  ako jarný kvet,
  čo snežienkou ho voláme.
  Je dobrá a krásna
  ako rozprávka,
  čo osvieži nás po ráne.”

  Mama je slovo, ktoré ukrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť a zmyselnosť. Bez mám by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.

  Prajeme Vám krásny Deň matiek.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Vzhľadom k tomu že od 3.5.2021 sa okres Čadca nachádza v červenej farbe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU - t. j. II. stupeň varovania, mení sa organizácia vyučovania našej školy nasledovne:

  1.stupeň ZŠ

  • Žiaci 1. stupňa ZŠ sa vzdelávajú prezenčne (v škole) podľa rozvrhu. Rozvrh hodín žiakov 1. stupňa je nezmenený. Začiatok vyučovania pre žiakov 1. stupňa je o 7,40 hod. Žiaci prichádzajú do školy obvyklým spôsobom, odovzdajú Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o
 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Na základe odporúčania MŠ VV a Š SR ku testovaniu kloktacími testami Vám oznamujeme, že sme plánovali a objednali testy pre vykonanie testovania žiakov v týždni od 28.4.-30.4.2021. Z dôvodu zvýšenej miery bezpečnosti pre zabezpečenie prezenčnej formy vzdelávania od 3.5.2021 sme sa rozhodli testy na našej škole vykonať dňa 30.4.2021 t.j. v piatok pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia prihlásili na testovanie cez Edupage.

  Na základe Vyhlášky č.197 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, môžu od 29.4.2021 vstúpiť do priestorov školy všetci žiaci 2. stupňa bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Organizácia vyučovacieho procesu od 26.4.2021 bude nasledovná:

  1. stupeň ZŠ( ročníky 1.-4.)

  Všetci žiaci 1. stupňa nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie s podmienkou preukázania negatívneho výsledku zákonného zástupcu dieťaťa testu na COVID 19 – platnosť testu 7 kalendárnych dní( otestovaný musí byť jeden z rodičov), resp. platnej výnimky.

  Testovanie mladších žiakov ( roč. 1.-4.) nie je povinné.

  Žiak pri nástupe do školy odovzdá aktuálne( od 26.4.2021 je nový typ tlačiva) Čestné vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom a súhlas so spracovaním údajov. Žiaci účastní na vyučovaní dňa 23.4.2021 dostali vytlačené obidva dokumenty (11.a, 11b) na jednom tlačive. Zároveň predloží k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku testu, resp. výnimky.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že riaditeľka školy v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods.. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva vedy výskumu a športu zo dňa 28. augusta 2020 udeľuje so súhlasom zriaďovateľa a po konzultácii s RÚVZ na obdobie:

  od 22.04.2021 do 04.05.2021 riaditeľské voľno pre žiakov 9. A triedy.

  Dôvod: potvrdenie výskytu ochorenie na COVID-19. Žiaci boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, ostávajú v 14 -dňovej karanténe do 04.05.2021.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Staškov 502
  Základná škola, Staškov 502, 023 53 Staškov
 • ZŠ pani ekonómka +421 x 0414346251,
  ZŠ riaditeľňa +0421x0414346049
  mobil 0911 251 168
  ŠJ +421 x 0414346083
  ŠKD mobil 0903991722

Fotogaléria